Nikolay Fursov

Nikolay Fursov 

Treasurer 

 

Olga Yakubovich

Olga Yakubovich 

Academic adviser 

 

olya.v.yakubovich@gmail.com
Evgenia Borisova

Evgenia Borisova 

ex-President 

 

jenyaborisova98@gmail.com
Lidia Sokolova

Lidia Sokolova 

President 

 

sokolovalidia@inbox.ru
Nadezhda Vasilyeva

Nadezhda Vasilyeva 

Secretary 

 

Evgeniy Eremenko

Evgeniy Eremenko 

 

ex-President 

st013196@student.spbu.ru
Ekaterina Ivanova

Ekaterina Ivanova 

 

 

Kirill Bessmertnyi

Kirill Bessmertnyi 

 

 

Anna Baikina

Anna Baikina 

 

 

Lidiia Semenova

Lidiia Semenova