Evgeniy Eremenko

Evgeniy Eremenko 

President 

 

st013196@student.spbu.ru
Olga Yakubovich

Olga Yakubovich 

Academic adviser 

 

olya.v.yakubovich@gmail.com
Olga Golovko

Olga Golovko 

Treasurer 

 

Golovko.511@gmail.com
Evgenia Borisova

Evgenia Borisova 

Secretary 

 

jenyaborisova98@gmail.com